Nhận định VIP
Sổ kết quả
Soi cầu xổ số
Thống kê loto
Thống kê đặc biệt
Công cụ hỗ trợ khác
Hỗ trợ trực tuyến
Không tư vấn/dự đoán số.
Nhận góp ý về chương trình.
Hỗ trợ dùng chương trình trên WEB

Hotline : 0898616555
Biên ngày :dd-mm-yyyy
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
21-10-20171 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
20-10-20170 lần6 lần2 lần4 lần1 lần4 lần6 lần2 lần1 lần1 lần
19-10-20170 lần0 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần6 lần4 lần2 lần
18-10-20175 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
17-10-20172 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
16-10-20174 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
15-10-20173 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần6 lần2 lần3 lần0 lần
14-10-20173 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần3 lần
13-10-20172 lần5 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
12-10-20172 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần6 lần4 lần3 lần
11-10-20175 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
10-10-20171 lần2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần5 lần4 lần0 lần
09-10-20170 lần1 lần6 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
08-10-20179 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
07-10-20173 lần2 lần1 lần1 lần0 lần6 lần4 lần4 lần2 lần4 lần
06-10-20173 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần4 lần
05-10-20173 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần8 lần
04-10-20172 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần6 lần2 lần5 lần
03-10-20173 lần3 lần3 lần4 lần3 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
02-10-20174 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
01-10-20172 lần4 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
30-09-20172 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
29-09-20175 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần
28-09-20171 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
27-09-20172 lần1 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
26-09-20172 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
25-09-20174 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần6 lần
24-09-20171 lần5 lần2 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
23-09-20170 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần5 lần3 lần4 lần
22-09-20174 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng78 lần82 lần82 lần87 lần60 lần83 lần85 lần100 lần64 lần89 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
21-10-20172 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần7 lần5 lần2 lần
20-10-20171 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần6 lần
19-10-20173 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18-10-20173 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
17-10-20170 lần4 lần4 lần3 lần4 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
16-10-20171 lần2 lần4 lần2 lần5 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
15-10-20177 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14-10-20171 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
13-10-20172 lần2 lần2 lần5 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
12-10-20174 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11-10-20172 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
10-10-20172 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần2 lần3 lần
09-10-20171 lần2 lần5 lần2 lần6 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
08-10-20172 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
07-10-20172 lần2 lần3 lần3 lần7 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
06-10-20176 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
05-10-20171 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần4 lần1 lần1 lần
04-10-20174 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
03-10-20173 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
02-10-20174 lần3 lần6 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
01-10-20174 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
30-09-20171 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần
29-09-20172 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần
28-09-20172 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
27-09-20172 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
26-09-20173 lần0 lần1 lần2 lần5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
25-09-20172 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
24-09-20170 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
23-09-20176 lần1 lần3 lần6 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
22-09-20170 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần5 lần
Tổng73 lần82 lần89 lần82 lần89 lần85 lần82 lần87 lần67 lần74 lần