Nhận định VIP
Sổ kết quả
Soi cầu xổ số
Thống kê loto
Thống kê đặc biệt
Công cụ hỗ trợ khác
Hỗ trợ trực tuyến
Không tư vấn/dự đoán số.
Nhận góp ý về chương trình.
Hỗ trợ dùng chương trình trên WEB

Hotline : 0898616555
Biên ngày :dd-mm-yyyy
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
10-12-20174 lần3 lần6 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
09-12-20171 lần3 lần6 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
08-12-20175 lần4 lần3 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần5 lần1 lần
07-12-20172 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
06-12-20172 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
05-12-20172 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
04-12-20172 lần6 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
03-12-20172 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần
02-12-20173 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần6 lần3 lần3 lần
01-12-20174 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần
30-11-20175 lần4 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần6 lần1 lần
29-11-20172 lần2 lần1 lần9 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
28-11-20174 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần5 lần
27-11-20171 lần5 lần3 lần1 lần1 lần8 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
26-11-20172 lần1 lần6 lần0 lần5 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
25-11-20173 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
24-11-20171 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
23-11-20171 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
22-11-20173 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
21-11-20171 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
20-11-20172 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
19-11-20176 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
18-11-20172 lần1 lần6 lần4 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
17-11-20176 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
16-11-20170 lần4 lần1 lần1 lần4 lần7 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
15-11-20172 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần0 lần4 lần
14-11-20173 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13-11-20173 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
12-11-20172 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
11-11-20171 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần7 lần4 lần4 lần
Tổng77 lần80 lần89 lần80 lần71 lần92 lần73 lần84 lần86 lần78 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
10-12-20173 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
09-12-20171 lần5 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
08-12-20171 lần4 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
07-12-20171 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
06-12-20173 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
05-12-20171 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
04-12-20175 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần
03-12-20176 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
02-12-20172 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
01-12-20171 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
30-11-20174 lần7 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
29-11-20174 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
28-11-20173 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
27-11-20173 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
26-11-20175 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
25-11-20172 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần6 lần1 lần4 lần4 lần
24-11-20173 lần6 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
23-11-20172 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
22-11-20172 lần1 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần
21-11-20173 lần2 lần6 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần7 lần1 lần
20-11-20175 lần2 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
19-11-20172 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
18-11-20173 lần2 lần6 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
17-11-20173 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
16-11-20173 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
15-11-20173 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần3 lần1 lần4 lần
14-11-20171 lần3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
13-11-20172 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
12-11-20174 lần0 lần1 lần2 lần3 lần5 lần7 lần3 lần1 lần1 lần
11-11-20175 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng86 lần85 lần71 lần85 lần70 lần86 lần87 lần87 lần69 lần84 lần