Sổ kết quả
Soi cầu xổ số
Thống kê loto
Thống kê đặc biệt
Công cụ hỗ trợ khác
Hỗ trợ trực tuyến
Không tư vấn/dự đoán số.
Nhận góp ý về chương trình.
Hỗ trợ dùng chương trình trên WEB

Hotline : 0898616555
Biên ngày :dd-mm-yyyy
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
27-05-20182 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
26-05-20181 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
25-05-20181 lần1 lần3 lần4 lần6 lần4 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
24-05-20182 lần1 lần1 lần2 lần7 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
23-05-20181 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần6 lần3 lần3 lần
22-05-20182 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần7 lần1 lần2 lần
21-05-20181 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
20-05-20185 lần1 lần5 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần
19-05-20181 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần6 lần1 lần
18-05-20181 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
17-05-20182 lần5 lần5 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
16-05-20181 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
15-05-20182 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần7 lần4 lần2 lần3 lần
14-05-20181 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần5 lần3 lần
13-05-20181 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần
12-05-20182 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
11-05-20185 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần3 lần6 lần
10-05-20182 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
09-05-20186 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
08-05-20185 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
07-05-20182 lần3 lần4 lần0 lần1 lần4 lần8 lần1 lần2 lần2 lần
06-05-20181 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần4 lần2 lần
05-05-20182 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
04-05-20186 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
03-05-20184 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần5 lần3 lần4 lần0 lần
02-05-20180 lần4 lần1 lần7 lần0 lần3 lần1 lần7 lần3 lần1 lần
01-05-20182 lần3 lần2 lần4 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
30-04-20183 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần8 lần0 lần1 lần
29-04-20183 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần
28-04-20181 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng68 lần89 lần78 lần81 lần84 lần66 lần93 lần94 lần88 lần69 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
27-05-20184 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
26-05-20182 lần0 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần4 lần5 lần2 lần
25-05-20181 lần3 lần2 lần0 lần5 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
24-05-20180 lần4 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
23-05-20181 lần4 lần5 lần4 lần4 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
22-05-20184 lần4 lần4 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
21-05-20183 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
20-05-20184 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần
19-05-20183 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
18-05-20182 lần2 lần3 lần3 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
17-05-20184 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
16-05-20181 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
15-05-20182 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần4 lần3 lần
14-05-20181 lần3 lần2 lần2 lần2 lần7 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
13-05-20182 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần8 lần
12-05-20183 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
11-05-20182 lần1 lần11 lần1 lần6 lần0 lần2 lần4 lần0 lần0 lần
10-05-20182 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
09-05-20182 lần5 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08-05-20184 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần5 lần0 lần5 lần0 lần
07-05-20182 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần
06-05-20184 lần2 lần6 lần0 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
05-05-20182 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
04-05-20183 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
03-05-20184 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
02-05-20181 lần6 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
01-05-20182 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
30-04-20182 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
29-04-20184 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần6 lần1 lần
28-04-20184 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng75 lần88 lần93 lần65 lần103 lần66 lần83 lần73 lần77 lần87 lần