Nhận định VIP
Sổ kết quả
Soi cầu xổ số
Thống kê loto
Thống kê đặc biệt
Công cụ hỗ trợ khác
Hỗ trợ trực tuyến
Không tư vấn/dự đoán số.
Nhận góp ý về chương trình.
Hỗ trợ dùng chương trình trên WEB

Hotline : 0898616555
Biên ngày :dd-mm-yyyy
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
22-02-20182 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
21-02-20182 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
20-02-20184 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
19-02-20184 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
14-02-20184 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13-02-20181 lần0 lần6 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
12-02-20183 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
11-02-20184 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
10-02-20185 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
09-02-20182 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
08-02-20180 lần4 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
07-02-20184 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần
06-02-20182 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
05-02-20184 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
04-02-20183 lần1 lần2 lần7 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
03-02-20185 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
02-02-20184 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần6 lần3 lần2 lần
01-02-20182 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
31-01-20182 lần2 lần4 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần5 lần0 lần
30-01-20182 lần0 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
29-01-20182 lần2 lần3 lần6 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
28-01-20181 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần6 lần
27-01-20182 lần6 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
26-01-20181 lần4 lần3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
25-01-20184 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
24-01-20182 lần6 lần3 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
23-01-20183 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
22-01-20183 lần5 lần3 lần1 lần0 lần6 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
21-01-20183 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
20-01-20183 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng83 lần78 lần85 lần75 lần70 lần88 lần69 lần90 lần89 lần83 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
22-02-20183 lần4 lần0 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
21-02-20182 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần9 lần2 lần1 lần
20-02-20183 lần3 lần3 lần6 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
19-02-20180 lần4 lần5 lần0 lần3 lần5 lần0 lần0 lần4 lần6 lần
14-02-20184 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
13-02-20182 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
12-02-20184 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
11-02-20182 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần
10-02-20185 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
09-02-20184 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
08-02-20182 lần4 lần2 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
07-02-20183 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
06-02-20182 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần6 lần1 lần
05-02-20182 lần4 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
04-02-20182 lần1 lần1 lần7 lần1 lần5 lần0 lần1 lần4 lần5 lần
03-02-20182 lần1 lần0 lần4 lần5 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
02-02-20184 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
01-02-20184 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
31-01-20184 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
30-01-20183 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
29-01-20183 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
28-01-20183 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
27-01-20183 lần4 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
26-01-20184 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
25-01-20181 lần4 lần6 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
24-01-20185 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần4 lần
23-01-20182 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
22-01-20185 lần1 lần2 lần0 lần6 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần
21-01-20183 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
20-01-20182 lần3 lần2 lần4 lần1 lần6 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
Tổng88 lần81 lần92 lần87 lần81 lần99 lần70 lần74 lần71 lần67 lần