Sổ kết quả
Soi cầu xổ số
Thống kê loto
Thống kê đặc biệt
Công cụ hỗ trợ khác
Hỗ trợ trực tuyến
Không tư vấn/dự đoán số.
Nhận góp ý về chương trình.
Hỗ trợ dùng chương trình trên WEB

Hotline : 0898616555
Biên ngày :dd-mm-yyyy
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
15-08-20184 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
14-08-20183 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
13-08-20186 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
12-08-20182 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
11-08-20182 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần6 lần1 lần4 lần3 lần
10-08-20182 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần4 lần
09-08-20181 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
08-08-20184 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
07-08-20181 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần4 lần4 lần
06-08-20181 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
05-08-20181 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
04-08-20183 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
03-08-20182 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
02-08-20182 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần6 lần4 lần
01-08-20182 lần6 lần3 lần0 lần5 lần2 lần7 lần0 lần1 lần1 lần
31-07-20183 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
30-07-20183 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần6 lần5 lần
29-07-20183 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần5 lần5 lần
28-07-20182 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần5 lần3 lần1 lần
27-07-20180 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần7 lần2 lần4 lần
26-07-20182 lần4 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
25-07-20183 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần
24-07-20181 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
23-07-20183 lần2 lần6 lần0 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
22-07-20183 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần6 lần
21-07-20181 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
20-07-20182 lần5 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
19-07-20186 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
18-07-20183 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
17-07-20182 lần4 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng73 lần79 lần89 lần70 lần78 lần66 lần95 lần76 lần94 lần90 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
15-08-20181 lần1 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
14-08-20183 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
13-08-20181 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
12-08-20182 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
11-08-20181 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
10-08-20181 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần7 lần3 lần1 lần2 lần
09-08-20180 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
08-08-20181 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần7 lần1 lần3 lần5 lần
07-08-20181 lần1 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
06-08-20181 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần
05-08-20183 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần5 lần5 lần
04-08-20180 lần3 lần6 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
03-08-20184 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
02-08-20183 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần3 lần5 lần3 lần
01-08-20183 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần5 lần
31-07-20181 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần9 lần2 lần1 lần1 lần
30-07-20182 lần3 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
29-07-20182 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
28-07-20180 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
27-07-20183 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần
26-07-20184 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần4 lần
25-07-20183 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
24-07-20182 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
23-07-20183 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
22-07-20181 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
21-07-20186 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
20-07-20180 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
19-07-20180 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần4 lần6 lần3 lần4 lần
18-07-20183 lần1 lần1 lần5 lần0 lần5 lần3 lần6 lần0 lần3 lần
17-07-20182 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần
Tổng57 lần73 lần83 lần82 lần82 lần68 lần103 lần98 lần75 lần89 lần